ALGEMENE VOORWAARDEN BETON ISOLATIE BOUW B.V.
Artikel 1 – Definities
In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden: De hierna volgende algemene verkoop-, levering- en betalingsvoorwaarden.
Leverancier: Beton Isolatie Bouw B.V., statutair gevestigd te Rotterdam aan de Frobenstraat 25, 3045RD en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71476083, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel.
Afnemer: Iedere natuurlijke persoon, contractuele vennootschap of rechtspersoon die producten van de leverancier afneemt.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst ter zake van de verkoop en levering van producten door de leverancier.
Producten: Alle door de leverancier krachtens de overeenkomst te leveren en/of geleverde goederen.
Schriftelijk: De te plegen wijze van communiceren, welke inhoudt zowel de traditionele, als de elektronische wijze (waaronder – niet slechts – een e-mailbericht wordt begrepen).
Artikel 2 – Algemeen
2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van koop en verkoop die de leverancier aangaat.
2.2 Algemene inkoopvoorwaarden of specifieke voorwaarden of bedingen van de afnemer, worden door de leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de overeenkomst.
2.3 Overeenkomsten komen slechts tot stand indien deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij de leverancier uitdrukkelijk schriftelijk met de toepassing van andere bedingen en/of voorwaarden heeft ingestemd.
2.4 De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg. De leverancier en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige dan wel vernietigde bepaling.
Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1 Gegevens dan wel informatie, welke zijn vermeld in door de leverancier verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen en anderszins verstrekte – aanvullende – informatie binden de leverancier niet, tenzij daarnaar uitdrukkelijk schriftelijk wordt verwezen in de opdrachtbevestiging.
Artikel 4 – Prijzen
4.1 De door de leverancier opgegeven prijzen zijn uitgedrukt in Euro en gebaseerd op levering inclusief transportkosten op het in de offerte genoemde adres.
4.2 Eventuele nabestellingen, nieuwe tekeningen, berekeningen, enz. worden afzonderlijk in rekening gebracht.
Artikel 5 – Levertijd
5.1 De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Door de leverancier opgegeven levertijden zijn echter nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, waarbij de afnemer gehouden is zijn belang bij een uiterste levertijd kenbaar te maken. De levertijd vangt aan op de dag waarop de betaling is ontvangen.
5.2 Bij overschrijding van de levertijd heeft de afnemer geen recht op enige schadevergoeding. De afnemer heeft in dat geval evenmin recht op ontbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijding van de levertijd van zodanige aard is, dat van afnemer redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkomst in stand laat. De afnemer dient in dat geval de leverancier in gebreke te stellen waarbij ten minste een periode van drie weken in acht genomen dient te worden, waarbinnen de leverancier alsnog de mogelijkheid heeft de grond voor (partiële) ontbinding weg te nemen.
Artikel 6 – Levering en risico
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 12 worden de producten geacht te zijn geleverd en door de afnemer te zijn aanvaard, alsmede gaat het risico voor de geleverde producten over op de afnemer:
a. Bij levering werk: zodra de producten in of op het vervoermiddel, bestemd voor vervoer van de producten naar de afnemer, zijn geladen. Afnemer dient zelf zorg te dragen voor het lossen en de laad-, los- en hefmiddelen;
b. Bij levering werk: zodra de producten zijn aangevoerd en/of – indien de verplichting hiertoe op de leverancier rust – zijn gelost bij het werk of magazijn van afnemer mits aan de verharde weg gelegen, of zover het vervoermiddel (met aanhanger oplegger) op normale wijze en met volle vracht over een behoorlijk berijdbare weg – ter beoordeling van de vervoerder – het werk of magazijn kan bereiken en verlaten. Indien de afnemer voor lossing zal zorgdragen, dient dit terstond na aankomst te geschieden. Als op meer dan een door de afnemer aan te wijzen losplaats moet worden gelost, kan voor iedere meerdere losplaats door de leverancier een nader vast te stellen bedrag aan vervoerskosten bij de afnemer in rekening worden gebracht.
6.2 Het is de leverancier toegestaan in deelleveringen te leveren indien de aard van overeenkomst en de producten dat toestaan.
Artikel 7 – Reclames
7.1 De afnemer is verplicht de producten, materialen en/of grondstoffen terstond na levering op eventuele tekortkomingen, gebreken en/of beschadigingen te controleren.
7.2 De afnemer dient klachten over de producten, materialen en/of grondstoffen op straffe van verval van elk vorderingsrecht direct na levering te melden bij leverancier door af te tekenen op de vracht bon.
7.3 Reclames ter zake van gebreken worden niet gehonoreerd indien deze gebreken niet binnen de daarvoor gestelde termijn of op de daartoe voorgeschreven wijze zijn gemeld.
7.4 Na de constatering van enige tekortkoming, gebrek en/of beschadiging is de afnemer verplicht al hetgeen te doen c.q. na te laten ter voorkoming van (verdere) schade. Voorts dient de afnemer alle aanwijzingen van de leverancier op te volgen.
7.5 De afnemer is verplicht alle medewerking aan de leverancier te verlenen ten behoeve van het onderzoek van de leverancier naar de omstandigheden van het gebruik, de bewerking en de verwerking van de door de leverancier geleverde producten, materialen en/of grondstoffen. Indien de afnemer geen medewerking verleent of anderszins het onderzoek van de leverancier belemmert, kan de afnemer geen aanspraken meer geldend maken.
7.6 Indien de reclame door de leverancier gegrond wordt geacht, heeft de leverancier, zonder tot verdere (schade)vergoeding jegens de afnemer gehouden te zijn, de mogelijkheid hetzij de geleverde producten, materialen en/of grondstoffen opnieuw te leveren en/of de tekortkoming te herstellen, hetzij een creditnota af te geven tot ten hoogste de factuurwaarde. Tot enige andere verplichting is de leverancier nimmer gehouden. De gegrondheid van de reclame geeft de afnemer nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
7.7 Tot annulering van de overeenkomst zal slechts worden besloten indien, alle omstandigheden in aanmerking genomen, van partijen in redelijkheid niet kan worden verlangd dat zij de overeenkomst in stand laten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden en de schriftelijke toestemming van de leverancier.
Artikel 8 – Betaling
8.1 Tenzij anders schriftelijk is vastgelegd, dient de afnemer binnen 8 dagen na factuurdatum te betalen. De eerste betaling ad 50% is bindend voor de opdracht, de tweede ad 50% voor de levering.
8.2 Betaling van meerwerk geschiedt onmiddellijk nadat dit aan de afnemer in rekening is gebracht.
8.3 De leverancier is verder gerechtigd om, indien afnemer in gebreke is bij nakoming van zijn (betalings)verplichtingen, of het vermoeden ter zake bestaat, de leveringen op te schorten, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen. (Overheids)voorschriften, welke het gebruik van te leveren zaken verhinderen, brengen geen verandering in deze rechten.
8.4 Alle betalingen dienen door de afnemer te geschieden zonder enige aftrek, verrekening of schuldvergelijking.
8.5 De gehele koopsom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van de overeengekomen prijs (of gedeelten daarvan) wanneer de afnemer in staat van faillissement of in daarmee gelijk te stellen omstandigheden geraakt, surseance van betaling aanvraagt, zijn ondercuratelestelling of onderbewindstelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van de afnemer wordt gelegd en wanneer deze overlijdt of het contract wordt ontbonden.
8.6 Geen enkel protest of garantieaanspraak schort de betalingsverplichting(en) van de afnemer op, indien en voor zover tussen partijen niet anders is geregeld.
8.7 Indien de afnemer niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht onmiddellijk in verzuim te zijn (zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist) en heelt de leverancier zonder voorafgaande Ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag in rekening te brengen de wettelijke rente (ex art. 6:119a BW) vermeerderd met 1 % per maand over het totale verschuldigde bedrag waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand.
8.8 De leverancier is voorts gerechtigd naast de koopsom en rente en andere vorderingen van de afnemer te vorderen alle incassokosten, welke door niet-betaling zijn veroorzaakt. Deze kosten bedragen ten minste 15% van de koopsom.
8.9 Indien, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6.2, in delen wordt geleverd, is de afnemer gehouden de afzonderlijke delen te betalen, met uitzondering van de overige bepalingen in dit artikel.
8.10 Ten aanzien van betalingen en/of verrekeningen is de administratie van de leverancier te allen tijde bindend.
Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud
9.1 De eigendom van de producten, materialen en/of grondstoffen, niettegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op de afnemer nadat deze alle vorderingen van de leverancier betreffende de tegenprestatie van de door de leverancier aan de afnemer krachtens de overeenkomst, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, heeft voldaan.
9.2 Indien de tussen partijen gesloten overeenkomst wordt ontbonden en er op de producten, materialen en/of grondstoffen van de leverancier nog een eigendomsvoorbehoud rust, is de afnemer gehouden om deze producten, materialen en/of grondstoffen terstond aan de leverancier ter beschikking te stellen. De afnemer is niet gerechtigd om een vordering zijnerzijds te verrekenen met deze producten, materialen en/of grondstoffen dan wel op grond daarvan zijn verplichting tot ter beschikking stelling op te schorten.
Artikel 10 – Garantie
10.1 Onze producten betreffen hoog isolerende bekisting elementen; fundering, vloer en wand, ontworpen om gevuld met beton en staal bewapening een constructief, lucht en waterdicht geheel te vormen. Bovengenoemde producten dienen te allen tijde met een betonvulling gecombineerd te worden om de productgarantie te waarborgen!
10.2 De leverancier staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde producten gedurende de periode die de fabrikant geeft per product, voor zover tussen partijen en/of in deze voorwaarden niet anders is bepaald en mits aan al het door de leverancier voorgeschrevene is voldaan. Deze periode gaat in na levering van de producten.
10.3 Ten aanzien van (onder)delen, welke gedurende de in lid 1 van dit artikel genoemde periode als gevolg van onvoldoende constructie en/of ondeugdelijk gebruikte materialen en verrichte arbeid defect raken of anderszins tekortkomen, zullen door hem gratis nieuwe (onder)delen worden geleverd.
10.4 De leverancier is nimmer aansprakelijk voor ongeschiktheid en/of ondeugdelijkheid van de onderliggende constructie.
10.5 Tenzij anders is overeengekomen wordt in geen geval garantie gegeven indien:
a. Een tekortkoming het gevolg is van het onoordeelkundig gebruik of van een andere oorzaak dan ondeugdelijkheid van arbeid en/of materiaal;
b. De oorzaak van een tekortkoming niet duidelijk kan worden aangetoond;
c. alle voor het gebruik van de geleverde zaken gegeven instructies, voorwaarden, (overheids)voorschriften e.d. niet volledig zijn nagekomen;
d. Producten niet door de leverancier zijn geleverd.
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 De leverancier is jegens de afnemer nimmer aansprakelijk voor enige schade, ongeacht de wijze van ontstaan en de personen door wie de schade is veroorzaakt, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de leverancier.
11.2 Indien de leverancier, ondanks het bepaalde in lid 1 van dit artikel, aansprakelijk is, dan is deze te allen tijde beperkt tot 5% van het factuurbedrag van de geleverde producten, materialen en/of grondstoffen. De leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade (zoals bedrijfsschade, productieverlies, omzet- en/of winstderving, waardevermindering, overige gevolgschade).
11.3 Buiten contract is de leverancier slechts aansprakelijk voor schade door levering van gebrekkige producten en gebrekkige materialen, indien en voor zover verzekeraar(s) onder de daartoe door de leverancier afgesloten verzekeringsovereenkomst(en) dekking verleent/verlenen. Een en ander met inbegrip van de voorgaande twee leden van dit artikel.
11.4 Indien de afnemer zich wendt tot een tussenpersoon, voor diensten, zoals overbrenging, registratie, of verwerking van een bericht, dan is de afnemer verantwoordelijk voor de schade, die voortvloeit uit handelingen, fouten of verzuimen van deze tussenpersoon bij het verrichten van bedoelde diensten. Leverancier kan nimmer verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen, fouten of verzuimen van een door haar en/of door leverancier ingeschakelde tussenpersoon bij het verrichten van dergelijke diensten.
11.5 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens de leverancier geldend mochten maken ter zake van geleden of te lijden schade die verder gaat dan de aansprakelijkheid van de leverancier conform dit artikel.
Artikel 12 – Overmacht
12.1 Indien de leverancier als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming verhinderd is om enige verplichting na te komen, is de leverancier gerechtigd om hetzij de desbetreffende verplichting alsnog na te komen nadat de omstandigheid die overmacht opleverde heeft opgehouden te bestaan, de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding jegens de afnemer is gehouden.
12.2 Onder een niet toerekenbare tekortkoming worden – onder meer – begrepen alle onvrijwillige belemmeringen, waardoor de uitvoering van het overeengekomene kostbaarder, bezwaarlijker dan wel onmogelijk wordt, zoals door niet voorzienbare technische complicaties, belemmering door derden, stakingen, ziekte van onvervangbare werknemers, niet of niet-tijdige levering van goederen door toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer, storingen in het verkeer; alsmede door buitengewone omstandigheden, zoals in- en uitvoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid, oorlog, oproer, molest, brand, storm en andere natuurrampen en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle, invloedssfeer of de zeggenschap van de leverancier vallen.
Artikel 13 – Ontbinding
13.1 De leverancier is gerechtigd om, onverminderd zijn recht op schadevergoeding, zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van alle tussen de leverancier en de afnemer gesloten overeenkomsten op te schorten en/of geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:
a. De afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de rechtsverhouding tussen partijen mocht voortvloeien;
b. Ten aanzien van de afnemer faillissement of surseance van betaling is aangevraagd;
c. Er beslag is gelegd op de goederen en/of gelden van de afnemer of de afnemer anderszins niet vrijelijk over zijn gehele vermogen kan beschikken;
d. De leverancier gegronde redenen heeft om te vrezen dat de afnemer niet in staat is dan wel zal zijn om zijn verplichtingen voortvloeiende uit de met de leverancier gesloten overeenkomsten na te komen en de afnemer op verzoek van de leverancier niet of onvoldoende zekerheid stelt.
13.2 Alle vorderingen die de leverancier in de gevallen als bedoeld in voorgaand lid van dit artikel op de afnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.
13.3 De leverancier is jegens de afnemer niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van de opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst door de leverancier. De leverancier is nimmer enige vergoeding aan de afnemer verschuldigd. De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden van welke aard dan ook die derden jegens de leverancier geldend mochten maken als gevolg van de opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding door de leverancier.
Artikel 14 – Annulering
14.1 Indien de afnemer de overeenkomst(en) wenst te annuleren en de leverancier daarmee schriftelijk akkoord gaat, is de afnemer verplicht alle door de leverancier (al dan niet) op termijn ingekochte materialen, grondstoffen, verwerkt of niet, tegen de kostprijs, inclusief lonen, af te nemen en de leverancier wegens onder meer winstderving schadeloos te stellen tegen betaling van 15% van de koopsom, een en ander onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten of tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
14.2 Indien de afnemer de overeenkomst(en) wenst te annuleren, de leverancier daarmee schriftelijk akkoord gaat, de leverancier nog geen materialen en/of grondstoffen heeft ingekocht ten behoeve van de afnemer en er nog geen leveringen aan de afnemer hebben plaatsgevonden, is de afnemer 15% van de koopsom verschuldigd aan de leverancier, een en ander onverminderd de aan de leverancier verder toekomende rechten of tenzij anders tussen partijen is overeengekomen.
14.3 De leverancier is niet gehouden reeds aan de afnemer geleverde producten, materialen en/of grondstoffen retour te nemen.
14.4 In geval van annulering is afnemer verplicht de leverancier te vrijwaren van vorderingen van derden als gevolg daarvan ontstaan.
Artikel 15 – Toelaatbaarheid als bewijs en vertrouwelijkheid van elektronische berichten
15.1 Voor zover het toepasselijke recht dit toestaat, geldt dat in het geval van een geschil de registraties van elektronische berichten, die partijen overeenkomstig deze algemene voorwaarden hebben bijgehouden, toelaatbaar zijn en als bewijs kunnen dienen.
15.2 Met betrekking tot (data)communicatie kan alleen de registratie van leverancier als bewijs dienen.
15.3 De afnemer is gehouden de beveiliging van informatie zodanig in te richten, dat deze informatie wordt beschermd tegen de risico’s van onbevoegde toegang, wijziging, verminking, vernietiging of verlies, alsmede voor het verifiëren van de oorsprong en de identiteit van partijen, alsmede de integriteit en de verantwoordelijkheid van berichten.
15.4 Voor zover de informatie in elektronische berichten algemeen toegankelijk is, wordt het elektronische bericht geacht geen vertrouwelijke informatie te bevatten.
Artikel 16 – Geschillen
16.1 Alle geschillen voortvloeiende uit offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Delft.
Artikel 17 – Toepasselijk recht; algemene voorzieningen
17.1 Op alle door de leverancier gedane aanbiedingen en met hem gesloten overeenkomsten, alsmede aanvullingen daarop of meerwerk en op alle geschillen daaruit voortvloeiende, is uitsluitend van toepassing het Nederlands recht, met uitsluiting van toepasselijkheid van de Weense Koopverdragen 1980 (CISG).
17.2 Het is de afnemer niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de met de leverancier gesloten overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de leverancier.

terug naar de website